„Общи Условия за Участие и Осъществяване на Търговска Дейност в Рамките на „Фестивал на Здравето и Спорта!“ 2017”

Настоящите Общи условия (ОУ) регулират взаимоотношенията между организаторите на Фестивал на Здравето и Спорта! 2017 – фондация „Кажи Здравей на Здравето” и Здравей Живот ООД от една страна и организациите, осъществяващи търговска дейност, във връзка с и по време на провеждания през 2017 г. „Фестивал на Здравето и Спорта!“. Общите условия са изложени и на сайта на Здравей – www.zdravei.org/obshti-uslovia

„Фестивалът на Здравето“ и всички, дейности провеждани от него са под егидата на Столична община и се организират от Фондация „Кажи Здравей на Здравето”, юридическо лице регистрирано по реда на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с БУЛСТАТ 176997319, адрес: София, ул. Горска пътека 4 и имейл festival@zdravei.org и Здравей Живот ООД, юридическо лице с БУЛСТАТ BG203551740, адрес: София, ул. Горска пътека 4 и имейл festival@zdravei.org

 1. ДЕФИНИЦИИ.

За целите и по смисъла на настоящите ОУ дефинираните по-долу думи и/или изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекста не предполага различно значение:
Общи условия или ОУ – ще означават настоящите Общи условия, в тяхната актуална версия към всеки съответен момент;

Организатор – ще означава Фондация „Кажи Здравей на Здравето”, юридическо лице регистрирано по реда на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с БУЛСТАТ 176997319, адрес: София, ул. Горска пътека 4 и Здравей Живот ООД, юридическо лице с БУЛСТАТ BG203551740, адрес: София, ул. Горска пътека 4

Фестивал – ще означава фестивалът „Фестивал на Здравето и Спорта”, който се подготвя и администрира от Организатора и ще се проведе през 2017 г. на територията на град София, България в Южния Парк, Голямата Поляна

Сайт – ще означава официалният уеб сайт на Организатора – www.zdravei.org

Период на провеждане – ще означава обявеният от Организатора на Сайта времеви период на провеждане на Фестивала, започващ от датата на Откриване на Фестивала и приключващ на датата на Закриване на Фестивала.

Дата на Откриване – ще означава обявената от Организатора на Сайта дата на официално откриване на Фестивала, от която започва да тече Периодът на провеждане;

Дата на Закриване – ще означава обявената от Организатора на Сайта официална дата на приключване на Фестивала.

Програма на Фестивала – ще означава обявеният от Организатора на Сайта график на всяко от провежданите в рамките на Фестивала събития, включващ и Локацията на всяко събитие.

Карта на Фестивала – ще означава определените от Организатора локации, в които ще се провежда Фестивала в рамките на Периода на провеждане.

Търговец – ще означава всяко българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице, осъществяващо търговска дейност, незабранена от законодателството на Република България, получило одобрение от Организатора и сключило договор с Организатора за получаване на права за разпространение или търговско представяне на Продукти с комерсиална цел, по време и на територията на провеждане на Фестивала.

Продукт – ще означава предлаганата от Търговеца стока и/или услуга.

Клиент – ще означава всяко лице, което търси и получава от Търговеца информация за Продуктите или закупува Продукти.

Презентационно пространство – ще означава предоставеното от Организатора на Търговеца пространство в рамките на Картата на Фестивала за целите на разпространяване от Търговеца на неговите Продукти сред Клиенти. Презентационното пространство, предоставено от Организатора, ще включва предоставяне от Организатора на щанд, шатра, маса и стол.

Договор – ще означава индивидуалният писмен договор между Организатора и Търговеца, уреждащ специфичните отношения между Страните във връзка с предмета на тези Общи условия.

Период на участие – ще означава договореният между Организатора и Търговеца период, за който на Търговеца ще бъде предоставено правото да разпространява своите продукти на Фестивала.

Такса – ще означава дължимата от Търговеца на Организатора парична сума, срещу заплащането на която Търговецът ще получи правото да разпространява Продукти в рамките на Фестивала. Таксата е различно в зависимост от договорените условия.

Фестивален ден – ще означава всеки календарен ден, в който са планирани събития в рамките на Програмата на Фестивала.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Тези ОУ уреждат реда и условията, при които Организаторът ще предоставя на Търговеца право да разпространява своите Продукти в рамките на Фестивала.
2.2. Настоящите ОУ се утвърждават от Организатора и имат сила от датата на влизането им по отношение на всички Договорите между Организатора и всеки Търговец.
2.3. Тези ОУ ще имат сила и за Търговците, които не са ги потвърдили изрично, доколкото същите ще бъдат публикувани на публично достъпно място на Сайта.
2.4. В случай, че Търговец оперира с договори при общи условия, уреждащи отношенията, предмет на настоящите ОУ, изрично се уговаря, че сила между страните ще имат само тези ОУ, освен доколкото друго не е изрично писмено уговорено между Страните.

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА.

3.1. В срок до 30.06.2017 г., Организаторът ще обяви на Сайта:
– Картата на Фестивала;
– Програмата на Фестивала;
3.2. Организаторът запазва правото си да променя дните и мястото на провеждане на Фестивала в рамките на територията на град София при поява на Форсмажорно обстоятелство, като в тези случаи Търговецът няма право на обезщетение или какъвто и да е вид други претенции спрямо Организатора.
2.3. Ако Организаторът, поради причини, независещи от него или Форсмажорни обстоятелства, е принуден да ограничи или премахне част от площ временно или за по-дълъг период, Търговецът няма право на обезщетение или какъвто и да е вид други претенции спрямо Организатора.

 1. ЗАЯВКА НА ТЪРГОВЕЦА

4.1. Търговец, който желае да получи право да разпространява своите Продукти в рамките на Фестивала, изпраща до Организатора, чрез зададената за това възможност на Сайта Заявка за участие или изпраща заявка на имейл festival@zdravei.org
4.2 В най-кратък срок Организатора:
4.2.1. Потвърждава Заявката и изпраща на Търговеца писмен Договор за Сътрудничество и Съвместна дейност за подпис и фактура за заплащане или
4.2.2. Изпраща отказ на Заявката.
4.3. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът има право да откаже без каквото и да е аргументиране или мотивиране получена Заявка, но в това число когато:
4.3.1. продуктовата гама на заявяващия Търговец не съответства на концепцията и целите на Фестивала, и/или
4.3.2. възникнат обосновани съмнения в идентичността или репутацията на Търговеца и/или в истинността на Заявката, и/или
4.3.3. Търговецът е изявил желание да предлага Продукти, забранени от законодателството, или неотговарящи на разпоредбите на законодателството, и/или
4.3.4. заявяващият Търговец има неизплатени финансови задължения спрямо Организатора.

 1. ДОГОВОР

5.1. Организаторът сключва Договор за Сътрудничество и Съвместна дейност на база потвърдената Заявка.
5.2. На основание сключения Договор за Сътрудничество и Съвместна дейност и тези ОУ и след заплащане на таксата от Търговеца, Организаторът поема задължението да предостави на Търговеца Презентационно пространство в съответните локации на Картата на Фестивала.
5.3. Заплащането на таксата в пълен размер, от Търговеца на Организатора, е императивно условие за влизане в сила на Договора и Споразумението. В случай, че Търговецът не заплати таксата в сроковете по тези ОУ, Договор за Сътрудничество и Съвместна дейност ще се счита автоматично за развален.
5.4. След сключването на Договор с Организатора и заплащането на таксата, Търговецът има право:
5.4.1 да му бъде предоставено за ползване Презентационно пространство за целите на разпространение на Продуктите му в рамките на Фестивала;
5.4.2. да му бъде предоставено правото да излага, оферира и продава и/или рекламира Продукти в рамките на предоставеното му Презентационно пространство;
5.5. Участникът не може в никакъв случай и по никакъв начин да преотстъпва или прехвърля на трети лица права предоставени му по договора или настоящите ОУ.

 1. ТАКСИ И РАЗХОДИ

6.1. Освен ако друго не е уговорено в Договора, Търговецът е задължен да плати посочената в Договора такса в срок до 14 дни от сключване на Договора.
6.2. Заплащането на таксата се извършва по банков път, по следната банкова сметка на Организатора:

За Фирми регистрирани по ДДС

Банка: Райфайзен банк
IBAN: BG26RZBB91551006043640
BIC: RZBBBGSF
Титуляр: Здравей Живот ООД

За Фирми без регистрация по ДДС

Банка: Райфайзен банк
IBAN: BG61RZBB91551007379670
BIC: RZBBBGSF
Титуляр: Фобдация “Кажи Здравей на Здравето”

6.3. Извън заплатената такса, Търговецът се задължава да поеме заплащането на всички допълнителни данъци, такси и всякакви разноски и начисления във връзка с дейността си по разпространяване на Продукти в рамките на Фестивала..
6.5. Отказ от договора след заплащането на таксата е невалиден. Платената такса за участие не подлежи на възстановяване, освен доколкото друго не е писмено уговорено между Страните.

 1. ПРЕЗЕНТАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО

7.1. Организаторът едностранно определя площта и разположението на Презентационното пространство в рамките на всяка от локациите на Картата на Фестивала.
7.2. Организаторът уведомява Търговеца за определеното за Търговеца Презентационно пространство в рамките на всяка от локациите на Картата на Фестивала, в срок не по – късно от 15 дни преди Датата на Откриване на Фестивала.
7.3. В отделни случаи в интерес на Фестивала, Организаторът може да променя местоположението, типа, размерите и квадратурата на предоставеното на Търговеца Презентационно пространство, за което Организаторът уведомява Търговеца в разумен срок преди промяната. С цел избягване на всякакво съмнение Участникът няма право да откаже да изпълни Договора или да търси обезщетение във връзка с такава промяна.
7.4. Търговецът е длъжен да присъства на Фестивала във Фестивалните дни от Периода на участие и в съответните локации, на предоставеното от Организатора Презентационно пространство, и да бъде на разположение на Клиентите и посетителите на Фестивала от 16:00 до 22:00 часа на 30.06.2017; от 9:30 до 22:00 часа на 01.07.2017 и от 9:30 до 20:00 часа на 02.07.2017.
7.5. Търговецът е длъжен да бъде на мястото на Фестивала в съответните локации и Фестивални дни от Програмата на Фестивала и на предоставеното от Организатора Презентационно пространство, не по – късно от 15:30 на 30.06.17 и 09.00 часа на 01 и 02.07.17, за да организира подготовката на предоставеното му Презентационно пространство във вид, подходящ за обслужване на Клиенти и посетителите на Фестивала и без да им създава затруднения.
7.6. В случай че предоставеното от Организатора оборудване към Презентационното пространство има недостатъци, Търговецът следва да уведоми за това Организатора не по – късно от 09:20 часа на съответния Фестивален ден на приемане на оборудването. В противен случай се счита, че предоставеното оборудване е било в годно за изпълнение на целите на тези ОУ състояние.
7.7. Търговецът е длъжен да върне всички предоставени му от Организатора материали, включващи се в Презентационното пространство, в състоянието, в което са му предоставени.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Търговецът няма да има право да използва по никакъв начин каквито и да е търговски марки, лога, брандове, софтуер или каквито и да е други обекти на интелектуалната собственост, принадлежащи или предоставени за ползване на Организатора, освен доколкото е изрично и писмено овластен от Организатора за такова използване.
8.2. Търговецът декларира и гарантира, че притежава всички необходими права, необходими за разпространение и популяризиране на Продуктите, в това число всички права на интелектуалната собственост върху използваните по време на Фестивала рекламни лога и брандове, търговски марки и други защитени обекти на интелектуалната собственост.
8.3. С потвърждаване на тези ОУ, Търговецът изрично дава своето съгласие Организаторът да използва предоставените му лога, брандове и търговски марки, за целите на публикуването им на Сайта и фейсбук страницата на Организатора за Периода на провеждане. Търговецът декларира и гарантира, че всички дадени в т.8.2. декларации и гаранции са в пълна сила относими по отношение на така предоставените лога, брандове и търговски марки.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Всички лични данни, получени от Организатора във връзка с дейността на Търговец, ще бъдат обработвани в съответствие с действащото законодателство и няма да бъдат предоставени на трети лица, без изричното съгласие на оправомощеното за това лице.
9.2. Организаторът си запазва правото, да използва предоставените му данни във Фестивала като част от статистическата информация, която обявява за Фестивала, както и за своите маркетингови цели.
9.3. Организаторът си запазва правото да фотографира и заснема провеждането на Фестивала, както и всички посетители по време на Фестивала и да използват заснетите материали за маркетингови и други цели на Организатора.
9.4. Търговецът се задължава да осигури в полза на Организатора всички необходими съгласия за използване и администриране на лични данни.

 1. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Търговецът носи пълна отговорност за законосъобразното осъществяване на дейността си в рамките на Фестивала, в това число за получаването на свое име на всякакви допълнителни разрешителни, регистрации, лицензии или спазването на други законови и административни режими за осъществяване на дейността по разпространение на Продуктите в рамките на Фестивала. В допълнение към посоченото, Търговецът гарантира, че през цялото време на провеждане на Фестивала, дейността му ще бъде в съгласие с всички законови и подзаконови нормативни актове, издадени от националните и местни власти.
10.2. Търговецът осъществява своята дейност при пълното спазване на Правилата за участие във Фестивала, утвърдени от Организатора.
10.3. Организаторът не е страна в търговските отношения между Търговеца и който и да е от Клиентите. Всякакви жалби или сигнали, отправени до Организатора от Клиенти или трети лица във връзка с дейността на Търговеца по време на Фестивала, ще бъдат адресирани до Търговеца, а при необходимост – до компетентните власти.
10.4. Търговецът носи отговорност за спазване правилата за безопасност на охрана на труда и безопасните условия на труд от страна на негови работници и служители. Всички неблагоприятни последици от неспазването на правилата са за сметка на Търговеца, включително заплащания на обезщетения за вреди и пропуснати ползи.
10.5. Организаторът не носи отговорност за нанесени от Търговеца и/или негови работници, служители или представители вреди върху лица или имущество по време и по повод провеждането на Фестивала.
10.6. Организаторът не носи отговорност за индиректни или последващи загуби, вреди или пропуснати ползи, понесени от Търговеца при или по повод провеждане на Фестивала.
10.7. Изрично се уговаря, че Търговецът носи пълната отговорност и грижа за стопанисване на своето имущество и на временно предоставеното му от Организатора имущество. Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или нанесени вреди върху имущество на Търговеца.
10.8. Търговецът ще отговаря за действия и бездействия на свои работници, служители и представители, като за свои действия.
10.9. Търговецът се задължава да обезщети изцяло Организатора за всякакви вреди, причинени на Организатора в следствие на действия или бездействия на Търговеца, негови работници, служители или представители, или в следствие на неизпълнение на задълженията на Търговеца по тези ОУ.
10.10. В случай, че бъде установено, че дадена по тези ОУ от Търговеца декларация и/или гаранция се окаже невярна или неистинска, Организаторът ще има право на неустойка в размер на 1 000 лева за всеки отделен случай.
10.11. Уговорените в тези ОУ неустойки, не лишават страната, имаща право да получи неустойка, от възможността и правото да получи обезщетение за вреди, надвишаващи размера на неустойката.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.1. Договорът, сключен между Организатора и Търговеца, се прекратява в следните случаи:
11.1.1. По взаимно писмено съгласие на Страните;
11.1.2. При неизпълнение на задължение на някоя от Страните – с писмено известие с незабавно действие, изпратено от изправната Страна до неизправната.
11.1.3. При обявяване в несъстоятелност, ликвидация или прекратяване дейността на някоя от Страните.
11.1.4. При незаплащане на дължимата Такса от Търговеца в сроковете по тези ОУ.
11.2. При прекратяване на Договора, платената Такса не подлежи на връщане от Организатора на Търговеца, освен доколкото е налице прекратяване поради неизпълнение на задължения на Организатора по Договора или тези ОУ.

 1. ФОРС МАЖОР

12.1. Никоя Страна няма да е отговорна пред другата Страна за всяко забавяне или пропуск да се изпълни дадено задължение по тези ОУ, което се дължи на Форсмажорни обстоятелство (както е дефинирано в т.12.2 по-долу) до степента, до която подобно забавяне или пропуск се дължи на такова Форсмажорно обстоятелство.
12.2. „Форсмажорно обстоятелство” ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на този Договор, който случай води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети по този Договор, включително, но не само: непровеждане на Фестивала поради ограничения, наложени от Столична община или държавни власти, или поради неоказване на необходимото съдействия от посочените, или поради природни бедствия, бунтове, сблъсъци или безредици, война, нашествие, гражданска война, терористични актове, земетресения или някакви други действия на природни сили, правителствени или общински ограничения, общонародни или широко разпространени стачки, съдебни или правителствени действия, действия на граждански или военни власти.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. В отношения между страните, както и в случай на непълноти се прилагат нормите на действащото законодателство в Република България.
13.2. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участник, се решават чрез преговори. При непостигане на споразумение, спорът се отнася пред компетентния съд в град София.
13.3. Всички съобщения и известия по Договора и тези ОУ ще се изпращат до адресите на Страните, а когато в Договора са посочен e-mail адреси на Страните – от и до тези e-mail адреси.
13.4. Неразделна част от настоящите ОУ съставляват Заявката за участие, Платената Такса към Организатора, Договора за Сътрудничество и Съвместна Дейност с Организатора, сключен с Търговеца.
13.5. Организаторът си запазва правото да извършва промени в тези ОУ, за което своевременно публикува последните на Сайта.
13.6. Настоящите ОУ отменят всички ОУ, които са били в сила преди публикуването на тези ОУ.
13.7. Настоящите ОУ влизат в сила, считано от 01.02.2017 г., но не по-късно от датата им на публикуването им съгласно тези ОУ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *