Четирите принципа на ефективното въображение

Да разгледаме процеса на създаване на мисли като вътрешна предс­тавна дейност без нито едно от ограниченията на физическото царство. В ми­сълта си можете да вървите напред и назад и нямате нужда от петте си се­тива, за да влезете в нейния свят – правите го в сънищата си, докато спите. Причината и следствието не са предпоставка. С мисълта си можете да създавате каквито картини си пожелаете и те са същността на вашия живот.

Четирите основни принципа ще ви помогнат да на­карате това нямащо форма царство да работи за вас във физическата и в умствената област.

1. Вашите действия идват от вашите образи.

Четирите принципа на ефективното въображениеЦяло­то наше поведение е резултат от мислите, които го пред­шестват. Ако в представите си сте не­компетентен в да­дена област и непрестанно подкрепяте това с умствен образ, в крайна сметка ще осъществите на практика то­зи сценарий.

Приложете идеята за мислите като неща към придо­биването на богатс­тво. Ако си представите как придо­бивате богатство, ако поддържате тази представа в ума си независимо от пречките, които срещате, и ако я виж­дате ясно за себе си, тогава ще действате въз основа на този образ. Ще позволите тази картина да е доминант­ният образ в умствения ви свят. Ще звъните по 15 пъти на ден вместо по три или четири. Ще откриете, че спес­тявате част от доходите си, като по този начин плащате първо на себе си – критичната стъпка по пътя към бо­гатството. Ще мислите за богатство и ще се обкръжава­те с хора, които насърчават вашите представи. Ще отк­риете, че посещавате курсове върху важни предмети, ко­ито изграждат жизнената ви мисия. Ще бъдете в състо­яние на непрестанно себеусъвършенстване. Ще търсите позна­нията и уменията на онези, които са постигнали успех във вашата област. Ще отделяте време да четете за хората, които са успели независимо от скромния си произход. Целият ви жизнен опит ще се подрежда около образа за вас сред разкош – всичко това е основано на едно-единствено нещо – на мисълта.

Фактически всичко, което правите, е резултат от кар­тината, която сте изградили в ума си, преди да го предп­риемете. Вижте се като неспособни да се изправите пред публика и няма да можете да го направите. Просто ще из­бягвате това преживяване и ще го оправдавате, като си поставяте етикета „срамежлив човек“. Срамежливи­те хора изграждат отново и отново срамеж­ливи карти­ни в ума си и докато не могат да се видят смели и нестрахуващи се, те винаги ще прилагат на практика пред­ставата, която създават.

Независимо от обстоятелствата във вашия живот вие сте пишещият, режисьорът и продуцентът на умствени­те си образи. Винаги ще дейст­вате съобразно тези картини. Обстоятелствата, в които се намирате, не опре­де­лят какъв ще бъде животът ви. Те разкриват какви об­рази сте избрали за себе си до този момент. От качест­вото на външния ви вид до здравословното ви състоя­ние, до финансовото ви положение, до качеството на взаимоотно­шенията ви и всичко друго, което изисква дейс­твия от ваша страна – всичко е предопределено от вашите представи. Умът ви съхранява всички образи, ко­ито сте си избрали за себе си, и вие всекидневно ги осъществявате на практика.

Не може да изпитвате чувство, ако преди това не сте имали някаква мисъл. Поведението ви се основава на чувствата, които пък се основават на мислите ви. Така че това, което трябва да направите, е не да промените пове­дението си, а онези неща вътре във вашето съзна­ние, които наричаме мисли. След като мислите ви отра­зяват онова, което наистина искате да бъдете, под­ходя­щите емоции и последващото поведение ще се появят автоматично. Вярвайте в това и ще го видите!

2. Казвайте си, че всичко, което си представяте, е вече тук.

Четирите принципа на ефективното въображениеСпом­нете си какво ни учеше Айнщайн за времето! Времето не съществува в ли­нейния свят – то е изобретение на човека поради ограниченото му зрение и потребността му да разчленява всичко. В действителност няма такова нещо като време. Просто оставете тези думи да потънат в съзнанието ви и се отво­рете за възможността те да са истина. Във Вселена, в която времето не съ­ществува, всичко, за което можете да мислите, е вече тук. Къде на друго място би могло да бъде? Онова нещо в главата ви, което наричаме мисъл, е вече тук, във физическия свят. То не е в друга слънчева система или вселена. То е тук. Вие обаче не може просто да си представяте нещо и после да седнете и да чакате то да се материализира в живота ви. Трябва да разберете, че възможността да превърнете мисълта във физическа реалност зависи от вас и че физическата реалност е вече тук, на тази плоскост и чака вас, за да направите връзката. Вашата работа като този, който си представя, е да се научите да я пренесете от астралния свят на мисълта до физическия свят на формата.

3. Бъдете готови.

Четирите принципа на ефективното въображениеЗабравете думата „решимост“! Заб­равете упори­тостта! Забравете личния подтик! Това не са понятията, които ще ви помог­нат да разберете про­цеса на представната дейност и да го вкарате в живота си. Непрестанно чувам: „Направих всичко възможно“, “Наистина опитах яко, но не стана“, „Упорствах месеци наред и продължавам да не получавам това, което искам“. Ключовата дума, която липсва в тези твърдения, е готов­ността. За да направите представата реалност в света на формата, трябва да сте готови да направите всичко, което е нужно, за да я накарате да се случи. То­ва е единственият най-важен аспект на представната дей­ност, и въображе­нието. Всичко, което можете да си представите във въображението си, е вече тук, чакащо вас, за да се съедините с него. Това, което трябва да се при­бави, е вашето състояние на готовност.

Готовността наистина е състояние на психиката. То­ва е вътрешно твърдение, което казва: „Аз ще бъда щас­тието и ще го внедря във всички мои начинания. Ще направя следващата стъпка към реализирането на моя­та мечта.“ Това не е принцип, който предполага дълъг списък от цели. Точно обратното: то е вътрешно изказ­ване, че аз ще направя всичко, което е необходимо, за­щото това ми изглежда правилно.

Вярвам, че готовността е пропорционална на право­тата на вашата пъ­тека. Ако непрестанно откривате, че не сте готови, предлагам ви отблизо да изследвате меч­тата си. Може да получавате вътрешен сигнал, че това не е наистина онова, което желаете. Иначе уверено ще напредвате и няма да спи­рате независимо от това, как­во казват другите, какви препятствия ви се изп­речват или какви доказателства подсказват, че няма да изпъл­ните предста­вата си.

В кабинета си имам два плаката в рамка: единият е снимка на Алберт Айнщайн, под която стоят думите: „Великите духове винаги са срещали жестоко противо­поставяне от посредствените умове.“ Другият плакат се състои само от думите: „Благодарен съм на всички оне­зи хора, които казаха „не„. Благодарение на тях го нап­равих аз.“ Велики мисли!

В този трети принцип на представната дейност е включена идеята за откритостта. Когато сте готови да направите всичко необходимо, за да формализирате вашите представи и мисли, вие откривате сърцето си за всички възможности, с които разполагате като човешко същество. Нищо няма да бъде прекалено абсурдно за вас, за да не се предприеме. Никакви пречки или обезкуражаване няма да успеят да влязат в съзнанието ви. Вие сте открити за всичко това. Нещо повече: когато „изо­билно“ се откриете, за­поч­вате да действате по „изобилен“ начин.

4. Разберете, че няма такова нещо като провал.

Четирите принципа на ефективното въображениеПом­нете това и ще постигнете всичко, за което си мислите. Вие никога не се проваляте, просто произвеждате ре­зултати. Винаги резултати.

Да предположим, че тежите 113 килограма, а искате да тежите 56 килограма. Вие не сте се провалили, а просто сте произвели масивни резултати. Сега приложете четирите принципа на мислите като неща. Представете си се като човек, тежащ 125 паунда. Създайте образ на този човек в главата си и никога, никога не му позволя­вайте да си отиде. Тогава ще започнете да дейс­твате въз основа на този образ и ще откриете, че навиците ви за хранене и физически упражнения се изместват по посо­ка на него. Второ, напомнете си, че 125-паундовият чо­век, за когото си се представяте, е вече тук, макар че е заобиколен от 125 допълнителни паунда. Трето, бъдете готови да направите всичко, което е необходимо, за да осъществите своята представа, да достиг­нете своята цел. Не това, което е проработило за сестра ви. Онова, което ра­боти за вашата представа. И накрая, напомняйте си, че не можете да се про­валяте в този процес – вие ще произвеждате единствено резултати.

Ако резултатът непрестанно е фактът, че не отслаб­вате, захванете се за работа, за да откриете системата убеждения, които ви поддържат дебели, за­щото именно вашите мисли създават нежеланите резултати. Най-ефек­тив­ните методи да направите това според мен са в програмите, които подчерта­ват, че вие имате свои собстве­ни отговори. Открийте подхода, който ви уст­ройва – подход, включващ лична отговорност и разбиране, че това, в което вярвате, е онова, което виждате. Можете да опитате със сънищата – да прес­ледвате по-доброто опознаване на себе си, като приканвате решенията, от­го­ворите и изясняването да дойдат при вас посредством сънищата ви и медита­цията.


Из Ще го видиш, когато повярваш в него„, др Уейн Дайър

Четирите принципа на ефективното въображение

Повече за Стояна Кирова

Стояна е автор и управител на холистичната платформа iamhouse.bg. Маркетинг и PR специалист с богат опит в медиите и рекламата. Има обширни интереси и знания в сферата на холистичния начин на живот, а най-голямата й цел е да прави от всеки ден най-добрия и да вдъхновява всеки, който иска да живее живота на мечтите си - да го направи :)
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *